Aszódiné Magyar Beáta szakvizsgázott gyógytestnevelő óvodapedagógus.

1992-ben az Óvóképző Szakközépiskolát elvégeztem Nagykőrösön, és felvételiztem Szarvasra, a Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskolára. 1995-ben a diplomám megszerzése után sikerült elhelyezkednem a Lakiteleki Szivárvány Óvodában. A főiskolán mozgásfejlesztő, gyógytestnevelő óvodapedagógusi képzésben részesültem, majd 2000-ben ugyanitt Szarvason a Tessedik Sámuel Főiskola Kőrös Főiskolai Karán megszereztem a gyógytestnevelés szakirányú szakképzettséget, majd 2003-ban letettem a pedagógus szakvizsgát.

Kezdetben a csoportomban végeztem a testnevelés, és a mindennapos mozgás során a prevenciós és korrekciós tornát. A gyermekek hanyag tartására tartásjavító gyakorlatokat, játékokat játszottam, a lábelváltozások esetén talpboltozat erősítést alkalmaztam. Erre vonatkozóan a nevelőtestülettől mindig pozitív visszajelzést, megerősítést kaptam. Ez ösztönzött arra, hogy a kolléganőim munkáját segítve a gyógytestnevelési játékokból egy játékgyűjteményt állítottam össze számukra. A megújuló óvodai nevelés megkövetelte, hogy tudásomat állandóan bővítsem, frissen tartsam. Ezért igyekeztem minél szélesebb körben tovább képezni magam. Az 1996/97-es nevelési évben részt vettem a Bács-Kiskun megyei óvodákban folytatott nagycsoportos óvodások kondicionális és koordinációs képességszintjének vizsgálatában. A mérési anyagot megismerve, ezt az óvodánkban én végeztem el az összes nagycsoportos gyermeknél. A mai napig használom ezt a mérést a gyógytestnevelésre beosztott gyermekek esetében. A mozgás területén szerzett tudásomat kamatoztatva részt vettem a Helyi Óvodai Nevelési Program mozgás részének a kidolgozásában. A gyógytestnevelés szakirányú szakképzés által a tudásomat új ismeretekkel bővítettem, így módszertani tudásomat is sikerült szinten tartani. 2013 óta már intézményi szinten szerveztem meg a gyógytestnevelést, a gyermekek szűrését. Nagyon jó kapcsolatot sikerült kiépítenem gyógytornásszal, gyógytestnevelőkkel, gyermekorvossal, védőnőkkel. Velük együttműködve fontos szerep hárult rám az egészség helyreállításában. Igyekszem a szülőkkel szorosan együttműködve segíteni a gyerekek lábelváltozásainak, tartáshibáinak javítását. Ennek érdekében év elején rétegszülői értekezleten tájékoztatom őket a szűrés eredményéről, a gyógytestnevelés fontosságáról, az elváltozások javulása érdekében a rám és a szülőkre háruló feladatokról. A szülők szívesen eljönnek a nyílt napokra, és nagy érdeklődéssel várják az év végi bemutató foglalkozásokat.

Szakmai tudásom magasabb szintre való emelése érdekében 2005-ben elvégeztem a „Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására” című tanfolyamot. Szintén ebben az évben, a mozgásukban kiemelkedően tehetséges gyermekeknek gyermektornát indítottam, „TÖRPERŐS” néven. Azóta is folyamatosan, lelkesen szervezem ezt a programot az óvodánkban, az óvónőkkel egyeztetve, mozgásukban megfigyelt, ügyes, jó mozgású gyermekeknek.

CICAHÁT-KUTYAHÁT, Gyógytestnevelés az óvodában saját munkatárssal, címmel Jó gyakorlatot dolgoztam ki, melynek már történt átadása más települések intézményei számára is, és nagy lelkesedéssel adom át tudásomat kolléganőimnek is.

„A mozgás sok mindenre orvosság, de nincs olyan gyógyszer, amely a mozgást helyettesítené!”
Görög mondás

 

 

 

Bekéné Kotvics Edit, óvodapedagógus, differenciáló és fejlesztő szakpedagógus

„Ismerem jól az utat, lám,
Gyere hát ide, megmutatnám:
amerre a játékok útja,
arra van az okosság kútja.”
(Mándy Stefánia)

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán szereztem óvodapedagógusi diplomám, majd szintén itt szakvizsgáztam 2008-ban. Választott szakterületem a differenciáló és fejlesztő pedagógia. Kiváltságnak érzem, hogy pozitív és negatív deviációval is foglalkozhatom a lakiteleki tagintézményben, hiszen a világ úgy kerek, hogy nem minden gyermek „egyforma”. A szakvizsga megszerzése után matematikára és a hozzá szorosan kapcsolódó területek fejlesztésére (diszkalkulia prevencióra és matematikai tehetséggondozásra) fókuszáltam, mivel nagy igény mutatkozott ennek a területnek az intenzívebb fejlesztésére, differenciálására. A „Régi” óvodában én segítem a tanulási képességekkel küzdő gyermekek előmenetelét. A mikro-csoportos foglalkozásokon a játékosság dominál. A szülőkkel, a gyermek fejlődésére irányuló összefogás mindig meghozza gyümölcsét. Örömmel fogadom és várom érdeklődésüket a gyermekek fejlődésének érdekében. Hatalmas eredménynek tekintem, hogy a fejlesztőfoglalkozásokon és a tehetséggondozáson a gyermekek lelkesen vesznek részt. Gyakran megszólítanak, hogy mennyit kell még aludni a találkozásig?

 

 

Erdősné Ladányi Boglárka óvodapedagógus, tehetségfejlesztő pedagógus 

2015. májusában végeztem a szarvasi Gál Ferenc Főiskola szakvizsgás képzésén, tehetségfejlesztő pedagógus szakon. A két éves képzés alatt elsősorban egy szemléletváltáson estem át, melyre úgy érzem nemcsak óvónőként, de édesanyaként is nagy szükségem volt. Sajnos a mai társadalomban elsősorban egy hibakereső szemlélet uralkodik, az elmaradásokat keressük gyermekeinkben, azt figyeljük, mely tevékenységekben szorulnak megsegítésre és sokszor észre sem vesszük a bennük szunnyadó ígéretes képességeket. Pedig ha nem csak a hiányosságokra koncentrálnánk, könnyen felfedezhetnénk az apró csodákat: gyermekünk tiszta hangon énekel, könnyen tanul verset, mesét, fáradhatatlanul, magabiztosan fut, ugrik, pontosan lépdel a zene ütemére, színpompás rajzok kerülnek ki a keze alól. Milyen nagy öröm felfedezni ezeket a különleges képességeket, rácsodálkozni gyermekünk adottságaira, segíteni őt önmaga felfedezésében! Frissen szerzett tudásom birtokában szeretném ráébreszteni a szülőket, hogy tudatosan keressék gyermekükben a tehetség csíráit, a kiemelkedő adottságokat, adjanak lehetőséget gyermekeiknek az érdeklődésüknek megfelelő tevékenységek rendszeres ismétlésére. Lelkes óvónők vezetésével sokoldalú műhelymunkát igyekszünk biztosítani számukra, hogy heti rendszerességgel mélyülhessenek el a mozgás, a zene, a tánc, a matematika, a kézműves tevékenységek varázsában, hiszen a tehetség csak a család és az óvoda támogatásával bontakozhat ki a gyermekekben. Ne hagyjuk, hogy a tehetség kárba vesszen, keressük együtt!

 

 

 

honlapra

Gulyásné Varga Edit Nyelv és beszédfejlesztő óvodapedagógus.
A szakirányú végzettséget 2005-ben szereztem meg a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola Karán.
Ez irányú érdeklődésemet nagyban meghatározta, hogy már az első szakdolgozatom témájául is az óvodában végezhető beszédfejlesztés lehetőségeit választottam.
Csoportomban évekig fejlesztettem egyénileg is a gyerekeket.
A szükséges fejlesztő programok kidolgozásához folyamatos, tudatos megfigyeléseket végeztem, a családlátogatások során szerzett tapasztalatokat és a gyermekek anamnézisét elemeztem. Sajnos minden évben azzal kellett szembesülnöm, hogy egyre több olyan kis csoportos került óvodánkba, akiknek a kommunikációs képessége nagyon gyenge volt, az alapvető szükségletek közlése is nehézséget okozott számukra. Ennek köszönhetően a beszoktatásuk elhúzódott, nem volt zökkenőmentes és több kisgyermek még az iskola kezdésekor is makacs beszédhibával küszködött. Ezek pedig köztudottan, tanulási zavarokhoz vezethetnek. A nyelvi hátrányok megszüntetését a gyerekek ez irányú megsegítését fontos feladatomnak éreztem. Ekkor döntöttem úgy, hogy szakmai tudásomat magasabb szintre emelem és jelentkeztem a szakképzésre. A képzés elvégzése óta a beszéd és nyelvi fejlődésükben akadályozott gyermekeknek tartok fejlesztő foglalkozásokat óvodánkban.
A gyerekek szívesen vesznek részt a fejlesztéseken, mert sok-sok játékkal, mozgással teszem változatossá, érdekessé az órákat és észre sem veszik, hogy közben „tanultak”.
A fejlesztő munkám során olyan fontos értékeket tartok szem előtt, mint az elfogadás, a bizalom, a türelem, a tisztelet és a szeretet.
Remélem, sokáig tudom a gyerekek hasznára a szülők megelégedésére végezni ezt a feladatot.

 

lajmera

Lajmer Ágnes Nyelv és beszédfejlesztő óvodapedagógus

,,Szólalj meg, megmondom ki vagy!”

Óvodapedagógusi munkám mellett mindig foglalkoztatott a szép magyar beszéd, a helyes kiejtés és ennek eszközei. Fontos feladatnak tartom a gyermekek beszédének, kifejezőkészségének fejlesztését, szókincsük bővítését, színesítését. Szakirányú végzettségemet 2005-ben szereztem meg a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán. Fejlesztő munkámban egyaránt fontosnak tartom a gyermeki beszéd fejlődésének segítését, korrekcióját és a kiemelkedő képességek kibontakoztatását. Óvodai csoportjaimban, mikro csoportokban és egyénileg is fejlesztettem a gyermekek kommunikációs képességeit és kifejezőkészségüket segítő képességeiket. Óvodánkban a tehetséggondozás keretében anyanyelvi tehetségműhelyt indítottam a kommunikációs téren tehetségígéretes gyermekek részére. Fontosnak tartom, hogy minden gyermekre odafigyeljünk, hogy számára megfelelő támogatást kapjon pozitív én-képének alakulásában.

 

 

Romhányi Olga –gyermektánc pedagógus

Óvodánkban 2009 óta készítek fel gyermekeket néphagyományőrző rendezvényekre. Szakvizsgázott gyermektánc pedagógusként 2012-től szervezem, és vezetem az Aprók tánca óvodás gyermektánc csoportunkat. Hiszem és vallom a népi játékok, énekes-táncos játékok személyiségformáló hatását. Szeretném, ha az óvodás gyermekek ismernék, szeretnék, és becsülnék közvetlen és tágabb környezetük hagyományait, gyermekjátékait, népszokásait, népdalait. Célom, hogy a gyermekek érezzék meg a mondókázás, éneklés, muzsikálás, táncolás örömét, az elsajátított játékokat pedig az óvodai, és családi életük bármely szakában önállóan kezdeményezzék.

 

 

 

 

 

 

 

      

 

tehetsegprogram

tamogataskezelo

emberieroforras1