Képességfejlesztő foglalkozások

A hatékony fejlesztés, felzárkóztatás érdekében 2001 óta heti rendszerességgel szervezünk óvodánkban mikro csoportos képességfejlesztő foglalkozásokat. A tanuláshoz szükséges képességek fejlesztése 6 éves korig - az agyi érési folyamatok lezárulásáig - a leghatékonyabb. Az érzékelés és mozgás kiegyensúlyozott működése elengedhetetlen feltétele a tanuláshoz szükséges adottságok, képességek és készségek fejlődésének. Ennek megfelelően minden foglalkozás alapja és kiindulópontja a mozgás, mozgáskoordináció és a keresztmozgások fejlesztése. A foglalkozásokon a gyermekek életkorához, aktuális fejlettségéhez igazított játékokkal, mozgásos és játékos feladatokkal készülünk. Indirekt módon fejlesztjük a figyelmet, emlékezetet, gondolkodást, kreativitást és a nyelvi kifejezőkészséget. A fejlesztőcsoportok tevékenységi tervének kidolgozásakor meghatározó a Pedagógiai Szakszolgálat által készített Szakvélemény, melyben szerepel az adott gyermekre javasolt intézkedés, illetve az elsődleges fejlesztési területek. Kiemelt figyelmet fordítunk a diszkalkulia prevencióra. Nagy hangsúlyt fektetünk a pedagógiai prevenciós és korrekciós munkára. A foglalkozásokat minden évben rétegszülői értekezlet előzi meg, ahol a szülők képet kapnak a fejlesztés tartalmáról, technikai hátteréről. A gyerekek aktuális fejlődéséről, esetleges nehézségeiről a fejlesztő pedagógusok gyakran konzultálnak a csoportvezető óvodapedagógusokkal és fogadóóra keretében az érintett szülőkkel. A team-munka minden esetben pozitív hatást gyakorol a gyermekek előmenetelére.


A foglalkozásokat Bekéné Kotvics Edit differenciáló és fejlesztő pedagógus vezeti.

 

 

Nyelv és beszédfejlesztés óvodánkban

A beszéd hatalmas „ajándék” az emberiségnek, kapcsolatainkat ez teszi tartalmasabbá, ismereteink nagy részét a beszéd által szerezzük. 

A gyermeknél a beszéd, az értelmi fejlődés feltétele és mutatója. A szavak lehetővé teszik számára, hogy kifejezze vágyait és szükségleteit, hogy bővítse tudását és képességeit és az emberi társadalom részesévé váljon. A beszéd elsajátítás folyamatában történő probléma a sikeres továbbhaladást akadályozza. Nagy szükség van a környezet támogató közreműködésére, ösztönzésére. E nélkül a kisgyermek sose tanulna meg beszélni.
Pedagógiai Programunkban meghatároztuk az anyanyelvi nevelés területén megvalósítandó feladatainkat, melyet minden óvónő igyekszik megvalósítani. Ez a terület szinte minden óvodai tevékenységben fejleszthető.
A nyelvi hátrányokkal küzdő gyermekek számára alapszolgáltatásként biztosítjuk a logopédiai szűréseket, és foglalkozásokat. A logopédus által kiszűrt gyermekek Nyelv és beszédfejlesztő foglalkozásokon is részt vesznek, melyek jól kiegészítik és segítik a logopédiai foglalkozások hatékonyságát. 

Ezek a fejlesztő órák 35-40 percesek, játékosak, változatos formában segítik a kisgyermekek „tanulását”. Az óvodás korúak sokat kérdeznek, nagyon kíváncsiak, és ezt a kíváncsiságot használjuk ki, hiszen ebben a korban, mint a szivacs isszák a szavainkat.

Nyelv- és beszédfejlesztő foglalkozások célja a gyermekek beszédének tökéletesítése, a beszédkedv fokozása, valamint azoknak a képességeknek a kialakítása, amelyek birtokában a gyerekek képesek lesznek a hibátlan artikulációra.

A fejlesztő foglalkozások feladata a beszédszervi mozgást fejlesztő gyakorlatok végzése, a beszédhangok differenciálása, a már kialakult hangok játékos automatizálása, begyakorlása, általános képességfejlesztés, szókincsfejlesztés, játékos begyakorlás, nem beszédhibás gyermekek anyanyelvi fejlesztése, általános képességfejlesztés, testséma fejlesztés, az észlelési mozgás és orientációs képesség fejlesztése, nyelvi képesség fejlesztése, figyelem - és emlékezetfejlesztés.


A hatékony munka feltétele a családdal történő szoros együttműködés. Ennek érdekében minden érintett szülőnek év elején réteg szülői értekezletet tarunk, ahol megismerkedhet a gyermekével foglalkozó szakemberekkel, a szűrés eredményével. Továbbá tájékoztatást adunk a foglalkozások rendjéről, helyéről és a folyamatáról.

 

A foglalkozásokat a régi óvodában Gulyásné Varga Edit, az új óvodában Lajmer Ágnes  nyelv és beszédfejlesztő óvodapedagógusok vezetik.

      

 

tehetsegprogram

tamogataskezelo

emberieroforras1