Közlemény | Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás Tanácsa

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde lakiteleki óvodáiba a 2019/2020. nevelési évre történő beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról.

Az Óvodai felvétel iránti kérelem nyomtatványa a tájékoztató végén letölthető!


A Tisza menti Köznevelési és Gyermekjóléti Társulás, mint a Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Óvoda Intézmény  (6065 Lakitelek, Kiss János u. 1/a) fenntartója, „A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról" szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján, az alábbi közleményt teszi közzé:

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde lakiteleki óvodáiba a 2019/2020. nevelési évre történő óvodai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2019. április 24-25 (szerda-csütörtök)
8.00 órától 17.00 óráig

Lakitelek, Kiss János utca 1/a


A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • a szülő személyi azonosító- és lakcímét igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány, lakcímkártya)
 • a gyermek TAJ kártyája,
 • a gyermek anyakönyvi kivonata,
 • a kitöltött Jelentkezési lap
 • amennyiben a gyermek tartós beteg, az erről szóló igazolás
 • amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről, az erről szóló szakvélemény,
 • amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavar megállapításáról, az erről szóló szakvélemény.

A már óvodába járó gyermeket nem kell beíratni!

Óvodába történő beíratásra köteles gyermek, illetve óvodába felvehető gyermek:

 • kötelező az óvodába beíratni azokat a gyermekeket, akik 2019.augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.
 • Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde lakiteleki óvodáinak felvételi körzete:

 • Lakitelek község közigazgatási területe.
 • Az illetékességi és működési körön kívüli településekről, szabad kapacitás esetén vehető fel gyermek a köznevelési intézménybe.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A 2019/2020-as nevelési évben a 2016. augusztus 31-ig született gyermekek számára kötelező az óvodai beiratkozás.

Az a szülő vagy törvényes képviselő

 • aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be,
 • akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértékűnél többet mulaszt, szabálysértést követ el és 5000.-Ft-tól 150.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele.


A Szivárvány Óvoda és Bölcsődébe felvehető integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvételénél a nevelési intézmény alapító okiratában foglaltak az irányadóak. Az alapító okirat tartalmazza, hogy az óvoda melyik sajátos nevelési igényű gyermek ellátására jogosult.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja, a jogorvoslati eljárás szabályai:

Az óvoda vezetője határozati formában közli a szülővel

 • az óvodai felvételi, átvételi vagy a kérelem elutasítására vonatkozó döntését.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2019. május 17-e.

A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a szülő a jegyzőnek címzett, de az óvoda vezetőjének átadott, írásba foglalt jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A jegyző a jogorvoslati kérelmet elbírálja és megteszi a szükséges intézkedést. A jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje: a felvételi kérelem elutasításáról szóló határozat közlését követő 15 napon belül.

Az Óvodai felvétel iránti kérelem nyomtatványt itt le lehet tölteni!

      

 

tehetsegprogram

tamogataskezelo

emberieroforras1